Stečaj

V medijih vsak dan lahko zasledimo besedo stečaj, toda ali nam je res vsem jasno kaj stečaj sploh pomeni? Poznamo osebni stečaj in stečaj podjetja. Osebni stečaj je namenjen ljudem, ki se znajdejo v tako veliki finančni stiski, da ne morejo redno in v celoti plačevati obveznosti do svojih dolžnikov. Pri stečaju podjetja pa gre za obliko prisilnega prenehanja gospodarskega subjekta, ki ne more odplačati dolgov, ki jih ima do svojih upnikov. Poglejmo si zdaj obe obliki stečajev podrobneje.

Osebni stečaj
V kolikor pride do tako težke finančne situacije, da oseba, kljub svojemu premoženju, ne more redno in v celoti odplačevati obveznosti do svojih dolžnikov, pravimo, da je nastopila insolventnost ali prezadolženost dolžnika. Gre za insolventnega dolžnika, ki ne more poravnati obveznosti, ker nima zadostnih likvidnih sredstev. Pogosto taka oseba nima dovolj sredstev niti v obliki svojega premoženja, lahko pa tudi, da jih ima.
Osebni stečaj lahko predlaga upnik sam ali pa njegovi upniki. Velja pa, da v Republiki Sloveniji lahko razglasi osebni stečaj fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, potrošnik, ki ni niti stalni niti začasni državljan Slovenije ima pa tukaj premoženje in dobiva plačo in pa zasebnik, ki nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sedež podjetja v Republiki Slovenije.
Namen osebnega stečaja je, da bi vsi upniki hkrati in v enakih deležih prejeli plačilo terjatev, stečajnemu dolžniku pa je glavni cilj, da se mu na koncu odpustijo vsi dolgovi.

Stečaj podjetja
V stečajnem postopku pravne osebe se unovči vse premoženje stečajnega dolžnika in se s pridobljenim denarjem poplača upnike.
Pravna oseba je trajno nelikvidna, če več kot dva meseca zamuja z izpolnitvijo obveznosti, ki presega 20 odstotkov zneska njegovih obveznosti objavljenih v zadnjem letnem poročilu ali če zadnjih 60 dni sredstva na njegovem računu ne zadoščajo za izvršbo ali če nima odprtega računa.
Dolgoročna plačilna nesposobnost pa nastopi takrat, ko je vrednost premoženja pravne osebe manjša od vsote njenih obveznosti, to namreč pomeni, da je prezadolžena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *