Oporoka

Ko govorimo o oporoki, lahko govorimo o poslednji izjavi zapustnika. Ker so možnosti kako podati to voljo različne, zaradi večih dejavnikov poznamo tudi več oblik oporok. Kot najbolj pogosta oblika oporoke je seveda lastnoročna oporoka, ki že v osnovi nam pove, da je napisana lastnoročno. Sama oblika ni definirana, niti ni potrebno, da vsebuje datuma, kraja nastanka, važno je samo kdo zapušča, komu zapušča ter seveda kaj zapustnik zapušča, saj je mogoče, da je predmet oporoke zapustnikovo celotno premoženje ali pa samo del premoženja, na primer, lahko zapustnik zapusti celotno premoženje ali pa v oporoki določi kdo naj deduje njegovo ljubljen avto, ostalo premoženje, ki ni definirano ali razdeljeno v oporoki se deduje skladno z zakonom o dedovanju.

Druga oblika oporoke je oporoka pred pričami, ki je za razliko od lastnoročne oporoke lahko napisana s strani druge osebe ročno ali natisnjena, važno je samo da oporočitelj zna brati, torej je v danem trenutku sposoben prebrati listino, ter jo podpisati. Za veljavnost take oporoke morajo biti navzoči vsaj dve priči, ki nimata interesa na premoženju, ki je omenjeno v oporoki prav tako nima interesa na premoženju noben od njunih bližnjih. Poznamo tudi sodno oporoko, ki jo sestavi na podlagi izjave zapustnika sodnik, ki predhodno ugotovi, da je oseba, ki podaja svojo voljo v obliki oporoke prisebna ter sposobna podati svojo voljo. Ko je oporoka sestavljena, jo zapustnik na glas prebere v navzočnosti sodnika, kateri potrdi s svojim podpisom na oporoki, da je bila oporoka prebrana in so zapustniku znane vse posledice take oporoke.

V primeru, ko oporočitelj ni sposoben brati ali ne zna brati, mu sestavljeno oporoko prebere sodnik pred dvema pričama. Ko je oporoka prebrana zapustnik na oporoki napravi znak, s katerim potrdi vsebino oporoke in potrdi, da je to njegova oporoka. Priče pri oporoki, morajo biti osebe s polno poslovno sposobnostjo, razumeti morajo jezik v katerem je oporoka napisana in seveda morajo znati pisati in brati. Neveljavna je oporoka, ko zapustnik zapusti premoženje ali del premoženja sodniku, ki je sestavil oporoko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *